КАЛАНЧАЦЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
Херсонська область

Положення про постійні комісії

                                                                

     КАЛАНЧАЦЬКА  СЕЛИЩНА РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 Р І Ш Е Н Н Я

восьмої  сесії восьмого скликання

 

  26 січня 2021 року                                                                                       № 84

 

Про затвердження Положення про постійні

комісії Каланчацької селищної ради

 

Керуючись статтями 26, 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію секретаря селищної ради Крючкової Ірини Володимирівни про необхідність затвердження Положення про постійні комісії Каланчацької селищної ради восьмого скликання, селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

  1. Затвердити Положення про постійні комісії Каланчацької селищної ради восьмого скликання згідно додатку.
  1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря селищної ради  Крючкову І.В. та на голів постійних комісій Каланчацької  селищної  ради.

 

  

   Селищний голова                                                        Світлана ФОМІНА

 

                                                   

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення восьмої сесії

Каланчацької селищної ради

восьмого скликання

від 26 січня 2021 року№ 84

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про постійні комісії Каланчацької селищної ради

восьмого скликання

 

1. Загальні положення

 

1.1.Постійна комісія ради (далі – постійна комісія) є органом ради, що обирається з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, контролю за рішеннями виконавчого комітету.

1.2.Постійна комісія обирається радою на строк її повноважень у складі голови і членів постійної комісії. Всі інші питання структури постійної комісії вирішуються постійною комісією.

1.3.До складу постійної комісії не можуть бути обрані селищний голова та секретар ради.

1.4.Постійна комісія підзвітна раді та відповідальна перед нею. Діяльність постійної комісії координує секретар ради.

1.5. У своїй діяльності постійна комісія ради керується Конституцією України, Законом  України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законодавчими актами, рішеннями ради, Регламентом ради та цим Положенням.

1.6.Діяльність постійної комісії ради здійснюється на основі планів роботи, прийнятих на засіданні постійної комісії, доручень ради,  селищного голови або секретаря ради.

1.7.Постійна комісія в своїй діяльності взаємодіє з постійними комісіями ради та інших рад, управліннями та відділами ради, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями.

1.8.Засідання постійної комісії скликаються в міру необхідності, але не рідше одного разу на два місяці і є правомочними, якщо в них бере участь не менш як половина від загального складу комісії.

1.9.Постійна комісія має право скликати сесію ради у випадку, передбаченому Законом «Про місцеве самоврядування в Україні».

1.10. Депутати працюють у постійній комісії на громадських засадах.

1.11. Особливості проведення засідань постійної комісії ради в режимі відео (аудіо) конференції встановлюється Регламентом ради.

 

2. Голова постійної комісії

 

2.1.Здійснює безпосереднє керівництво діяльністю комісії та організовує її роботу.

2.2.Скликає і веде засідання комісії.

2.3.Визначає завдання і розподіляє обов’язки між членами комісії.

2.4.Аналізує результати роботи і вживає заходи щодо підвищення ефективності діяльності комісії.

2.5.Забезпечує організаційну підготовку засідань комісії.

2.6.Відповідає за підготовку довідок, звітів, інформацій з питань роботи комісії.

2.7.Представляє комісію у відносинах з іншими комісіями, органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами.

2.8.Організовує роботу щодо реалізації висновків і рекомендацій комісії.

2.9.Підтримує зв’язки із засобами масової інформації та апаратом ради і виконавчого комітету, забезпечує гласність в роботі комісії.

2.10. У разі відсутності голови постійної комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин, його функції здійснює заступник голови постійної комісії або секретар постійної комісії.

 

3. Організація діяльності постійної комісії

 

3.1.Основним завданням постійної комісії є попередній розгляд питань, що виносяться на розгляд ради.

3.2.Постійна комісія за дорученням ради,  селищного голови, секретаря ради або за власною ініціативою вивчає діяльність підзвітних і підконтрольних раді та виконавчому комітету ради органів, а також з питань, віднесених до відання ради, виконавчих органів, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подає за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд ради або виконавчого комітету селищеної ради, здійснює контроль за виконанням рішень ради.

3.3.Постійна комісія у питаннях, які належать до її відання, та в порядку, визначеному законом, має право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень, необхідні матеріали і документи.

3.4. За результатами вивчення і розгляду питань постійна комісія готує висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії оформляються протокольно та приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – заступником голови та секретарем комісії. В разі відсутності секретаря, на час проведення засідання комісії обирається секретар із числа членів комісії. Відповідальність за ведення протоколів постійної комісії покладається на секретаря комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії.

3.5.Рекомендації постійної комісії підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісію у встановлений нею строк.

3.6.Постійна комісія попередньо розглядає кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження селищною радою, готує висновки з цих питань.

3.7.Постійна комісія для вивчення питань, розробки проєктів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів, представників управлінь та відділів ради.

3.8.Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісії, а також за дорученням ради, селищного голови, секретаря ради розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.

3.9.Всі питання, які виносяться на розгляд сесії, попередньо повинні обов’язково розглядатись профільною постійною комісією.

3.10. Постійні комісії селищної ради у питаннях,  які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, мають право в порядку контролю за виконанням рішень ради заслуховувати на своїх засіданнях заступників селищного голови, начальників відділів та інших виконавчих органів ради, керівників підприємств, об’єднань, установ та організацій, вносити пропозиції з цих питань на розгляд селищної ради та її виконавчих органів.

3.11. Постійні комісії при здійсненні повноважень взаємодіють з іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, їх посадовими  особами, які зобов’язані сприяти комісіям у здійсненні покладених на них повноважень, реагувати відповідно до закону на їх звернення та рекомендації.

 

4. Напрямки діяльності постійних комісій

 

4.1.Постійна комісія з питань регламенту, депутатської діяльності, етики, законності правопорядку та регуляторної політики за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає:

1) проєкти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету;

2) звіти про виконання програм і бюджету;

3) питання забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян селища;

4) питання утримання органів правопорядку за рахунок бюджету;

5) питання депутатської діяльності, додержання норм депутатської етики, а також скарги на депутатів та невиконання ними своїх обов’язків;

6) питання додержання вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

7) питання контролю за додержанням депутатами та посадовими особами виконавчих органів ради вимог Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»;

8) питання координації дій з обласною радою, іншими органами місцевого самоврядування, органами самоорганізації населення, громадськими та політичними організаціями;

9) пропозиції щодо змін та доповнень до Регламенту ради;

10) питання про стан та розвиток місцевого самоврядування, органів самоорганізації населення, інші питання, які вносяться на розгляд ради;

11)  проєкти регуляторних актів щодо їх відповідності вимогам Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» і забезпечує підготовку експертного висновку до проєктів регуляторних актів, які виносяться на розгляд ради.

4.2.Постійна комісія з питань планування, бюджету та  фінансів за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає:

1) проєкти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету;

2) звіти про виконання програм і бюджету;

3) попередній розгляд звітів про хід і результати виконання прийнятих програм і бюджету;

4) питання підготовки пропозицій щодо встановлення місцевих податків і зборів, та розміри їх ставок;

5) питання здійснення контролю за утворенням та використанням позабюджетних цільових коштів;

6) питання надання відповідно до чинного законодавства пільг щодо місцевих податків і зборів;

7) питання соціально-економічного, стратегічного розвитку громади, інші питання, які виносяться на розгляд ради;

8)  питання розпорядження майном комунальної власності, що можуть впливати на формування селищного бюджету, проводить роботу щодо виявлення господарських резервів, додаткових надходжень до бюджету ОТГ, посилення режиму економії щодо використання бюджетних коштів, комунального майна та інших ресурсів, розробляє та надає рекомендації з цих питань для виконання виконавчими органами селищної ради.

4.3. Постійна комісія з питань  соціально-економічного розвитку, житлово-комунального господарства, комунальної власності, підтримки підприємництва, майнової політики та приватизації, містобудування  за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає:

1) проєкти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету;

 2) звіти про виконання програм і бюджету та письмового звіту про хід та результати відчуження комунального майна;

3) питання господарської діяльності підприємств;

4) питання економічної стабілізації промисловості;

5) питання транспортного обслуговування;

6) питання розвитку всіх видів зв’язку;

7) питання залучення інвестицій для розвитку підприємництва, розширення житлового будівництва;

8) питання сприяння виконавчим органам в управлінні об’єктами побутового, торговельного обслуговування, транспорту і зв’язку, що перебувають у комунальній власності та об’єктами житлово-комунального господарства;

9) питання про стан та розвиток промисловості, підприємництва, транспорту та сфери послуг;

 10) заслуховує звіти про роботу керівників підприємств, установ та організацій комунальної і державної власності;

11) питання створення і реорганізації підприємств комунальної власності;

12) питання про стан та ефективне використання комунальної власності територіальної громади;

13) питання встановлення порядку та здійснення контролю за використанням прибутків підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади;

14) питання підготовки і розгляду проєктів місцевих програм приватизації та переліку об’єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації;

15) питання післяприватизаційної підтримки підприємств, що утворились в результаті приватизації комунальної власності;

16) питання аналізу соціальних наслідків приватизації;

17) питання про стан та розвиток житлово-комунального господарства громади; 

18) питання про організацію охорони, реставрації та використання пам’яток історії і культури, архітектури та містобудування;

19) питання про стан та розвиток відповідних галузей будівництва;

20) питання щодо підготовки пропозицій щодо планів і програм будівництва та реконструкції об’єктів комунального господарства та соціально-культурного призначення, житлових будинків, шляхів;

21) питання участі в розробці містобудівних програм, генеральних планів забудов;

22) питання про стан та розвиток містобудування і архітектури, інші питання, які виносяться на розгляд ради;

23) питання соціально-економічного, стратегічного розвитку громади, інші питання, які виносяться на розгляд ради.

 4.4.Постійна комісія з питань земельних відносин , екології, охорони  навколишнього середовища за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає:

1) проєкти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету;

2) звіти про виконання програм і бюджету;

3) проєкти місцевих програм охорони довкілля;

4) питання координації діяльності місцевих землевпорядних органів та уповноважених державних органів управління з охорони природи;

5) питання підготовки пропозицій про організацію територій і об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення;

6) питання щодо підготовки пропозицій щодо ставок земельного податку, розмірів плати за користування природними ресурсами;

7) питання здійснення контролю за дотриманням земельного та природоохоронного законодавства та інші питання, які виносяться на розгляд ради;

8) надає пропозиції щодо використання та забудови земельних ділянок на території ради;

9) сприяє у розробці Правил благоустрою території селища та сіл ТГ, забезпеченню в них чистоти і порядку;

10) розглядає відповідно до законодавства скарги з питань регулювання земельних відносин та надає свої пропозиції.

4.5.Постійна комісія з питань освіти, культури, охорони здоров’я, спорту, соціального захисту , молодіжної політики за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає:

1) проєкти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету;

2) звіти про виконання програм і бюджету;

3) питання створення умов для розвитку культури;

4) питання сприяння відродженню осередків традиційної народної творчості, національно-культурних традицій населення, художніх промислів і ремесел;

5) питання створення умов для занять фізичною культурою і спортом;

6) питання забезпечення охорони пам’яток історії та культури, збереження та використання культурного надбання;

7) питання створення необхідних умов для забезпечення здобуття неповнолітніми повної загальної середньої освіти, виховання дітей, молоді, розвитку їх здібностей, трудового навчання, професійної орієнтації, сприяння діяльності дошкільних та позашкільних навчально-виховних закладів, дитячих, молодіжних та науково-просвітницьких організацій;

8) питання ефективного використання культурно-освітніх, спортивних закладів, дитячих дошкільних і позашкільних установ;

9) питання сприяння виконавчим органам в управлінні закладами освіти, культури, фізкультури і спорту;

10) питання про стан та розвиток освіти, культури, фізкультури і спорту, молодіжних проблем;

11) питання реалізації та захисту прав людини на працю, охорону здоров’я, материнства і дитинства;

12) питання забезпечення соціальної справедливості у всіх сферах громадського життя;

13) питання внесення пропозицій щодо оптимізації структури системи охорони здоров’я;

14) питання поліпшення житлових і матеріально-побутових умов соціально незахищених громадян;

15) питання вирішення відповідно до законодавства питань про надання пільг і допомоги, пов’язаних з охороною материнства і дитинства, пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

16) питання здійснення контролю за забезпеченням соціального захисту працівників, зайнятих на роботах із шкідливими умовами праці на підприємствах, в установах та організаціях, наданням працівникам відповідно до законодавства пільг та компенсацій за роботу у шкідливих умовах;

17) питання взаємодії з громадськими організаціями, створеними для захисту соціально-економічних інтересів громадян;

18) питання забезпечення розгляду санітарно-епідеміологічного благополуччя населення;

19) питання про стан та розвиток охорони здоров’я, проблем соціального захисту населення, інші питання, які вносяться на розгляд ради.

 

  1. 5.Взаємодія постійної комісії з виконавчим комітетом та відділами     Каланчацької селищної ради

5.1.Рекомендації постійної комісії подаються  селищному голові в письмовій формі з реєстрацією в канцелярії.

5.2. Виконавчий комітет та відділи ради зобов’язані в десятиденний термін (якщо комісією не буде визначено інший строк виконання) розглянути рекомендації та пропозиції постійної комісії та надати аргументовану відповідь.

5.3.У випадку відхилення рекомендації постійної комісії виконавчим комітетом чи відділом ради вона має право повторно винести рекомендації на їх розгляд.

5.4. Якщо пропозиція повторно відхилена, комісія може підготувати на розгляд ради проєкт рішення з порушеного питання.

5.5.Постійна комісія здійснює контроль за виконанням рішень виконавчого комітету з питань, віднесених до її компетенції.

 

Секретар  селищної  ради                                                     Ірина КРЮЧКОВА

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь